STRAJK SZKOLNY RODZICÓW 10 MARCA 2017 r.

Chaos i nieodpowiedzialność zagrażają edukacji naszych dzieci. Przyłączcie się do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej, której celem jest odwołanie deformy oświaty.

Czas najwyższy pokazać swój sprzeciw wobec planowanych zmian w edukacji. W całej Polsce rodzice organizują szkolne lub miejscowe komitety i akcje protestacyjne. Wspólnie walczymy o przyszłość naszych dzieci. Mobilizujemy nauczycieli i samorządowców.

FORMY SZKOLNEGO PROTESTU

Całodzienna nieobecność dziecka w szkole – zatrzymajcie swoje dzieci w domu i przekonajcie do tego innych rodziców. Przygotujcie wspólną treść usprawiedliwienia (informującą o przyczynach nieobecności dziecka w szkole) lub skorzystajcie ze wzoru, załączonego do niniejszej broszury.

Nieobecność dziecka w szkole na pierwszych godzinach lekcyjnych – zatrzymajcie swoje dzieci w domu na czas pierwszej lub dwóch pierwszych lekcji.

Pikieta 10 dnia każdego miesiąca (9 czerwca – patrz terminarz) zorganizujcie pikietę w swojej miejscowości.

Listy do związanych z partią rządzącą posłów, senatorów, urzędników i radnych samorządowych wszystkich szczebli. Niech wiedzą, co myślimy o reformie oświaty. Niech uświadomią sobie, że pomagają krzywdzić dzieci. Propozycje listów znajdziecie na stronach internetowych komitetu koordynacyjnego SZKOLNEGO PROTESTU.

Poradnik rodziców

Stanowisko ruchu „Rodzice przeciwko reformie edukacji” wobec reformy oświaty:

Reprezentujemy rodziców sprzeciwiających się wprowadzeniu reformy edukacji i w ich imieniu przedstawiamy argumenty świadczące o tym, że planowane zmiany będą szkodliwe dla polskich dzieci:

 • Zmiany w oświacie powinny być wprowadzane od początku cyklu edukacyjnego. Reforma wprowadza zmiany struktury szkolnej dla dzieci będących obecnie w klasie szóstej. To oznacz, że ten – i dwa kolejne – roczniki nie opanują całości materiału przewidzianego w obowiązkowym kształceniu ogólnym z uwagi na zmianę podstawy programowej w trakcie cyklu edukacyjnego.
 • Ministerstwo Edukacji do dzisiaj nie upubliczniło wyników spotkań i debat dotyczących systemu oświaty. Tematem żadnej z debat nie była likwidacja gimnazjów.
 • Przy podejmowaniu decyzji o likwidacji gimnazjów nie uwzględniono znakomitych wyników, które osiągają polscy piętnastolatkowie w testach PISA. Poziom wykształcenia polskich nastolatków systematycznie rósł od czasu wprowadzenia gimnazjów.
 • Jako jedną z przyczyn konieczności likwidacji gimnazjów podaje się wyższy niż w innych szkołach poziom agresji. Tymczasem wyniki badań Instytutu Badań Edukacyjnych pokazują, że z największą przemocą i agresją uczniowie spotykają się w szkołach podstawowych (klasy 5-6). Na kolejnych etapach edukacji ten poziom agresji maleje.
 • Likwidacja gimnazjów zwiększy różnice edukacyjne pomiędzy miastem a wsią. Dla dzieci z małych ośrodków gimnazjum było często szansą na poznanie innego świata i swoistą trampoliną edukacyjną, która sprawiała, że młodzi ludzie decydowali się na dalsze kształcenie.
 • Rezygnacja z obowiązku edukacyjnego dla pięciolatków powiększy różnice edukacyjne pomiędzy dziećmi z małych ośrodków wiejskich a dziećmi mieszkającymi w miastach z domów o bogatym zapleczu kulturowym, a dziećmi z rodzin wymagających wsparcia. Wczesna edukacja jest tym etapem, na którym te różnice można wyrównać.
 • O rok skrócony zostanie czas obowiązkowej edukacji – z dziewięciu lat do ośmiu – co sprzeczne jest z europejskim kierunkiem wydłużania obowiązkowej edukacji. W przyszłości zaowocuje to niższym poziomem wykształcenia społeczeństwa. W przypadku dzieci niepełnosprawnych okres obowiązkowej edukacji zostanie skrócony o dwa lata.
 • Podstawy programowe przedstawione przez MEN zostały skrytykowane przez ekspertów reprezentujących różne środowiska naukowe, a nawet przez przedstawicieli resortów rządu Beaty Szydło.
 • W związku z nieprawdopodobnie szybkim tempem wprowadzania reformy, istnieje duże ryzyko, że podręczniki nie będą gotowe przed 1 września 2017 roku. Jeśli, mimo wszystko, wydawcom uda się przygotować podręczniki na początek nowego roku szkolnego, odbędzie się to z pominięciem czasu niezbędnego na przeprowadzenie ich rzetelnej analizy i korekty. To oznacza, że książki, z których będą się uczyć nasze dzieci mogą zawierać poważne błędy.
 • Roczniki 2003, 2004 i 2005 spotkają się w 2019 roku u progu szkół średnich, kiedy nastąpi kumulacja związana z naborem uczniów kończących gimnazjum i pierwszej grupy kończącej ośmioletnią szkołę podstawową. Według danych ze strony MEN, tych uczniów będzie 720 tysięcy. Minister Anna Zalewska twierdzi, że to nieznaczna różnica w stosunku do roku 2010. Tymczasem według danych GUS, w 2010 roku o miejsce w szkołach średnich starało się 438 tysięcy młodych ludzi. Różnica 282 tysięcy nie jest bagatelna. Kumulacja roczników sprawi, że nie będzie dla wszystkich uczniów miejsc w wybranych szkołach. Taka sytuacja, według Rzecznika Praw Dziecka, narusza artykuł 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej gwarantujący równość wszystkim obywatelom.
 • Obecni szóstoklasiści to najbardziej poszkodowany przez reformę rocznik – to często dzieci, które przeszły już jedną reformę oświaty, idąc do szkoły jako sześciolatki. Po reformie te dzieci przez trzy lata będą najstarsze w szkole. Nie będą miały kontaktu ze starszą młodzieżą, co może wpłynąć na ich rozwój społeczny kształtujący się poprzez doświadczenia zdobywane w kontaktach zarówno z młodszymi, jak i starszymi kolegami.
 • Likwidacja gimnazjów i konieczność umieszczenia w budynkach szkół podstawowych dwóch dodatkowych roczników sprawi, że na wsiach i w małych miejscowościach likwidowane będą oddziały przedszkolne, które dotychczas funkcjonowały w tych budynkach. Nie można będzie zatem mówić o wyrównywaniu szans edukacyjnych.
 • Konieczność pomieszczenia klas siódmych i ósmych w budynkach szkół podstawowych spowoduje przepełnienie w klasach i naukę w systemie wielozmianowym.
 • Poważne wątpliwości budzi los uczniów obecnych klas pierwszych gimnazjum, którzy nie otrzymają promocji do następnej klasy. Po klasie pierwszej zostaną cofnięci do klasy siódmej szkoły podstawowej, po klasie drugiej – do klasy ósmej, a po klasie trzeciej będą zmuszeni do powtarzania dwóch lat edukacji, ponieważ ustawa nie wskazuje innego rozwiązania.
 • Reforma w znacznym stopniu ogranicza możliwość dostępu młodzieży do klas dwujęzycznych.
 • Nakaz rejonizacji wojewódzkiej dla dzieci korzystających z edukacji domowej znacznie utrudni, a dzieciom przebywającym za granicą praktycznie uniemożliwi, dostęp do kształcenia.
 • Według proponowanej siatki godzin, znacznemu zmniejszeniu ulegnie liczba godzin przedmiotów przyrodniczych. Wpłynie to negatywnie na poziom wiedzy absolwentów i ich przyszłą konkurencyjność na rynku pracy
Pobierz

Deklaracja na rzecz przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum z inicjatywy obywateli w sprawie reformy systemu oświaty

Pobierz

Pobierz wzór listy wykaz obywateli popierających wniosek o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy reformy systemu oświaty